PRZYNALEŻNOŚĆ BYDGOSZCZY DO MIĘDZYNARODOWYCH ORGANIZACJI

Bydgoszcz jest członkiem stowarzyszenia EUROCITIES od listopada 2005 roku. Bydgoszcz przystąpiła do ALDA 10 grudnia 2007 roku na mocy Uchwały Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 czerwca 2007 roku.

EUROCITIES

Data przystąpienia – listopad 2005 r. 

EUROCITIES jest zrzeszeniem ponad 140 dużych miast europejskich z 39 krajów, głownie z państw UE, którego celem jest stworzenie wspólnej wizji dla zrównoważonego rozwoju, lepszej przyszłości i dobrej jakości życia w miastach europejskich. Aby osiągnąć cel, EUROCITIES tworzy platformę dla miast członkowskich, która umożliwia bliską współpracę, wymianę wiedzy, idei, doświadczeń, analizę wspólnych problemów i wspólne kreowanie innowacyjnych rozwiązań. Założone w 1986 r. przez burmistrzów sześciu miast europejskich, Barcelony, Birmingham, Frankfurtu, Lyonu, Mediolanu i Rotterdamu, EUROCITIES daje dużym miastom głos w Europie i reprezentuje ich interesy dzięki dialogowi z instytucjami Unii Europejskiej . EUROCITIES przede wszystkim wspiera wszystkie działania na rzecz stworzenia Europejskiej Polityki Miejskiej i jest aktywne w wielu dziedzinach polityki takich jak rozwój ekonomiczny, służba cywilna, ekologia, transport i przepływ osób, zatrudnienie i sprawy socjalne, kultura, edukacja, informacja, społeczeństwo wiedzy, dobre zarządzanie i współpraca z zagranicą.
Działania EUROCITIES polegają na:

Tworzeniu sieci – wymianie i pogłębianiu wiedzy na forach, konferencjach, spotkaniach, w grupach roboczych, projektach, wspólnych działaniach i różnych uroczystościach. Współpraca ta jest podstawą do wypracowania wspólnego stanowiska EUROCITIES wobec polityki instytucji UE.

Lobbingu – własnej inicjatywie i wpływu na politykę. EUROCITIES aktywnie uczestniczy w rozwoju i implementacji polityki UE reprezentując interesy miast członkowskich  i jest ważnym partnerem w dialogu z Komisją Europejską. Stowarzyszenie utrzymuje bliskie kontakty z Komitetem Regionów, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi.

Prowadzeniu kampanii – podniesieniu świadomości publicznej: Przez tworzenie kampanii w całej Europie EUROCITIES dąży do realizacji wspólnych priorytetów na podstawie różnych zagadnień. Celem tych kampanii jest podniesienie świadomości publicznej i zmiana zachowania władz miejskich i obywateli.
EUROCITIES  co roku przyznaje nagrody dla najbardziej innowacyjnych, najbardziej zaangażowanych i najlepiej współpracujących miast członkowskich. Nagrodę otrzymują  miasta, które według ściśle określonych kryteriów wygrywają w tych trzech kategoriach.

www.eurocities.eu

ALDA

Data przystąpienia – 10 grudnia 2007 roku

Stowarzyszenie ALDA powstało w 1999 roku jako organizacja patronacka zrzeszająca Agencje Demokracji Lokalnej istniejące oddzielnie od 1993 roku. Obecnie zrzesza ponad 300 członków ( jednostek władz lokalnych oraz organizacji pozarządowych) z ponad 40 krajów Europy zaangażowanych we wspieranie demokracji, poszanowania praw człowieka oraz praw mniejszości. Stowarzyszenie jest bardzo aktywne w stosunkach międzynarodowych dzięki inicjatywom współpracy zdecentralizowanej. Główny zakres działania obejmuje wschodnią i południową Europę. Stowarzyszenie prowadzi działalność w zakresie zrównoważonego rozwoju, dialogu międzykulturowego, kwestii równouprawnienia płci, spraw mniejszości, młodzieży, osób niepełnosprawnych; rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Oprócz koordynowania działalności poszczególnych Agencji, Stowarzyszenie zapewnia pomoc w zakresie pozyskiwania funduszy, szkolenia personelu,  reprezentowanie  swoich członków na forum Rady Europy oraz  w kontaktach z innymi międzynarodowymi instytucjami i sponsorami.

Przystąpienie do stowarzyszenia daje szansę Bydgoszczy na aktywny udział w tworzeniu demokratycznych instytucji oraz w procesach na rzecz rozszerzenia UE, a także wymianę doświadczeń w ramach współpracy międzynarodowej. Udział w pracach ALDY to przede wszystkim możliwość wspólnego ubiegania się o dotacje z programów Unii Europejskiej i  Rady Europy. Europejskie programy transnarodowe wymagają udziału kilku partnerów, a organizacja ALDA daje możliwość nawiązania wielu cennych kontaktów międzynarodowych z instytucjami o różnym statusie prawnym: samorządami, organizacjami branżowymi, sektorem non-profit. ALDA kładzie duży nacisk na wizualną oprawę swoich przedsięwzięć, dlatego też Bydgoszcz wstępując w szeregi członków będzie korzystała z okazji do promowania miasta.
Wraz z przystąpieniem Bydgoszczy do Stowarzyszenia pojawiła się możliwość nawiązania bliższej współpracy z organizacjami członkowskimi w celu promowania na poziomie międzynarodowym wspólnych interesów.
Bydgoszcz jest pierwszym polskim miastem, które zdecydowało się na członkostwo w ALDA.

www.alda-europe.eu